პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში-კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) შემუშავებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ვრცელდება https://zrobim.ge / ვებგვერდის გამოყენების პროცესში მომხმარებლის შესახებ მიღებულ სრულ ინფორმაციაზე.

  1. ტერმინების განმარტება

1.1. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:
1.1.1. " ვებგვერდი" — ვებგვერდი https://zrobim.ge
1.1.2. «ვებგვერდის ადმინისტრაცია» — ვებგვერდის უფლებამოსილი მართვის პერსონალი, რომელიც მოქმედებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება «არტ სტუდია» ზრობიმ «-ის სახელით, რომელნიც ორგანიზებას უწევენ და (ან) ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს, ასევე განსაზღვრავენ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას, რომელიც ექვემდებარება დამუშავებას, პერსონალური მონაცემებით შესრულებულ მოქმედებებს (ოპერაციებს).
1.1.3. «პერსონალური მონაცემები» — ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება განსაზღვრულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების სუბიექტი).
1.1.4. «პერსონალური მონაცემების დამუშავება» — პერსონალური მონაცემებზე შესრულებული ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან ქმედებების (ოპერაციების) ერთობლიობა, ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან ასეთ საშუალებათა გარეშე, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, ცვლილება), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, მიწოდება, დაშვება), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება.
1.1.5. «პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობის დაცვა» არის სავალდებულო მოთხოვნა ვებგვერდის ადმინისტრაციისა ან სხვა პირისთვის, რომელმაც მიიღო წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, რათა არ მოხდეს პერსონალური მონაცემების გავრცელება მათი სუბიექტის თანხმობის ან სხვა სამართლებრივი საფუძვლების არსებობის გარეშე.
1.1.6. «ვებგვერდის მომხმარებელი (შემდგომში მომხმარებელი)» — პირი, რომელსაც აქვს წვდომა ვებგვერდზე ინტერნეტის საშუალებით და იყენებს ვებგვერდს.
1.1.7. «Cookies» — ვებ სერვერის მიერ გაგზავნილი და მომხმარებლის კომპიუტერში შენახული მონაცემთა მცირე ფრაგმენტი, რომელსაც ვებ-კლიენტი ან ვებ - ბრაუზერი HTTP-მოთხოვნით უგზავნის ვებ-სერვერს ყოველ ჯერზე, როდესაც ცდილობს გახსნას შესაბამისი ვებ-გვერდი.
1.1.8. «IP-მისამართი»კომპიუტერული ქსელის კვანძის უნიკალური ქსელური მისამართი, რომელიც აშენებულია IP პროტოკოლის გამოყენებით.

  1. ზოგადი დებულებები

2.1. მომხმარებლის მიერ ვებგვერდის გამოყენება გულისხმობს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობების მიღებას.
2.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ვებგვერდის გამოყენება.
2.3. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ვებგვერდზე. ვებგვერდი არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებგვერდებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია გადასვლა ვებგვერდზე წარმოდგენილი ბმულებით.
2.4. ვებგვერდის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს ვებგვერდის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს.

  1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს ვებგვერდის ადმინისტრაციის ვალდებულებებს გამჟღავნებისა და პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის კუთხით, რომელიც მომხმარებლის მიერ წარედგინება ვებგვერდის ადმინისტრაციის მოთხოვნით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება «არტ-სტუდია «ზრობიმ"-ის მომსახურების ღირებულების გაანგარიშების ფორმის შევსებისას ან ვებგვერდის მეშვეობით სხვა ქმედებების შესრულების დროს.
3.2. დამუშავებისათვის ნებადართული პერსონალური მონაცემები, წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში, მომხმარებლის მიერ მიეწოდება განაცხადის ფორმის შევსების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება «არტ-სტუდია «ზრობიმ"-ის მომსახურების ღირებულების გაანგარიშების ფორმის შევსების ან ვებგვერდზე სხვა სახის მოქმედებების შესრულების გზით და შესაძლოა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
3.2.1. მომხმარებლის სახელი;
3.2.2. მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;
3.2.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (e-mail);
3.2.4. მომხმარებლის ქალაქი, ქვეყანა;
3.3. ვებგვერდი იცავს მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა იმ გვერდებზე ვიზიტის დროს, რომლებზეც წარმოდგენილია სისტემის სტატისტიკური სკრიპტი («პიქსელი»):
 — IP მისამართი;
 — ინფორმაცია cookies;
 — ინფორმაცია ბრაუზერის (ან სხვა, რეკლამის ჩვენებაზე წვდომის უზრუნველყოფის პროგრამის) შესახებ;
 — წვდომის დრო;
 — გვერდის მისამართი, სადაც მდებარეობს სარეკლამო ბლოკი;
 — რეფერერი (წინა გვერდის მისამართი).
3.3.1. ქუქი-ფაილების გამორთვამ შესაძლოა გამოიწვიოს ვებგვერდის იმ სეგმენტებზე მიუწვდომლობა, რომლებიც მოითხოვენ ავტორიზაციას.
3.3.2. ვებგვერდი აგროვებს სტატისტიკას მისი ვიზიტორების IP მისამართების შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების გამოსავლენად და გადასაჭრელად, გატარებული ფინანსური გადახდების კანონიერების კონტროლის მიზნით.
3.4. ნებისმიერი სხვა პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც ზემოთ არ არის მოხსენიებული (გამოყენებული ბრაუზერები და ოპერაციული სისტემები და ა.შ.)) ექვემდებარება უსაფრთხო შენახვას და გავრცელებისგან დაცვას, გარდა წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 5.2. და 5.3. პუნქტებში გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

  1. მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზნები

4.1. ვებგვერდის ადმინისტრაციას შეუძლია გამოიყენოს მომხმარებლის პირადი მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:
4.1.1. საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია.
4.1.2. მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა ვებგვერდის პერსონალიზირებულ რესურსებზე.
4.1.3. მომხმარებელთან უკუკავშირის დამყარება, მათ შორის, ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე შეტყობინებების გაგზავნა, მომსახურების გაწევა, მომხმარებლის მოთხოვნებისა და განცხადებების დამუშავება.
4.1.4. მომხმარებლის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და თაღლითობის აღსაკვეთად.
4.1.5. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სანდოობისა და სისრულის დადასტურება.
4.1.6. მომხმარებლის ეფექტური კლიენტური და ტექნიკური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების წარმოქმნისას.
4.1.7. მომხმარებელთან შეთანხმებით, ვებგვერდის სახელით სიახლეთა დაგზავნა და სხვა ინფორმაციის მიწოდება.
4.1.8. სარეკლამო საქმიანობის განხორციელება მომხმარებლის თანხმობით.
4.1.9. პარტნიორების ვებგვერდზე ან სერვისებზე მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა პროდუქტების, განახლებებისა და სერვისების მიღების მიზნით.

  1. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების პირობები და ვადები

5.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ვადის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი კანონიერი გზით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან ასეთი ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე.
5.2. მომხმარებელი ეთანხმება იმას, რომ ვებგვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს პერსონალური მონაცემები გადასცეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება «არტ-სტუდია «ზრობიმ"-ის თანამშრომლებს, მხოლოდ ვებგვერდზე გაფორმებული მომხმარებლის შეკვეთის შესრულების მიზნით.
5.3. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შესაძლოა გადაეცეს საქართველოს უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და საფუძვლით.
5.4. პერსონალური მონაცემების გაჟონვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, ვებგვერდის ადმინისტრაცია მომხმარებელს ატყობინებს პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შესახებ.
5.5. ვებგვერდის ადმინისტრაცია ატარებს სათანადო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის არასანქცირებული ან შემთხვევითი წვდომის, განადგურების, შეცვლის, დაბლოკვის, დაკოპირების, გავრცელების, ასევე მესამე მხარის სხვა არასამართლებრივი ქმედებების აღსაკვეთად.
5.6. ვებგვერდის ადმინისტრაცია, მომხმარებელთან ერთად, მიმართავს ყველა საჭირო ზომას, მომხმარებლის პირადი მონაცემების გაჟონვით ან გამჟღავნებით გამოწვეული დანაკარგების ან სხვა უარყოფითი შედეგების პრევენციის მიზნით.

  1. მხარეთა ვალდებულებები

6.1. მომხმარებელი ვალდებულია:
6.1.1. წარადგინოს ინფორმაცია ვებგვერდის გამოყენებისთვის საჭირო პერსონალური მონაცემების შესახებ.
6.1.2. განაახლოს და შეავსოს პერსონალური მონაცემების შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია მისი ცვლილების შემთხვევაში.
6.2. ვებგვერდის ადმინისტრაცია ვალდებულია:
6.2.1. გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე -4 პუნქტში მითითებული მიზნებისთვის.
6.2.2. უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა, არ გაამჟღავნოს იგი მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, ასევე არ განახორციელოს გაყიდვა, გაცვლა, გამოქვეყნება ან სხვა შესაძლო მეთოდებით მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, გარდა წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 5.2 და 5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
.6.2.3. მომხმარებლის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად მიიღოს სათანადო სიფრთხილის ზომები იმ პროცედურის თანახმად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ სახის ბიზნეს საქმიანობაში ინფორმაციის დასაცავად.
6.2.4. განახორციელოს შესაბამისი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა, მომხმარებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებათა დაცვის უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე, ყალბი პერსონალური მონაცემების ან არასამართლებრივი ქმედებების გამოვლენის შემთხვევაში, მათი გადამოწმების პერიოდში.

  1. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1. ვებგვერდის ადმინისტრაცია, რომელმაც არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ პერსონალური მონაცემების არასამართლებრივი გამოყენებით მიყენებულ ზარალზე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 5.2, 5.3. და 7.2. პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟონვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, ვებგვერდის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ კონფიდენციალური ინფორმაცია:
7.2.1. გახდა საჯარო მის გაჟონვამდე ან გამჟღავნებამდე.
7.2.2. მიღებულ იქნა მესამე მხარისგან მანამ, სანამ ვებგვერდის ადმინისტრაცია მიიღებდა.
7.2.3. მომხმარებლის თანხმობით გამჟღავნდა.

  1. დავის გადაწყვეტა

8.1. ვებგვერდის მომხმარებელსა და ვებგვერდის ადმინისტრაციას შორის წარმოქმნილ დავებზე სასამართლოში სარჩელის შეტანამდე სავალდებულოა პრეტენზიის წარდგენა (დავის ნებაყოფლობითი მოგვარების შესახებ წერილობითი შეთავაზება).
8.2. პრეტენზიის მიღების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მიმღები წერილობით აცნობებს პრეტენზიის განმცხადებელს პრეტენზიის განხილვის შედეგების შესახებ.
8.3. თუ შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, დავა განსახილველად გადაეცემა სასამართლო ორგანოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
8.4. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მომხმარებელი - ვებგვერდის ადმინისტრაციის ურთიერთობათა მიმართ გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა.

  1. დამატებითი პირობები

9.1. ვებგვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
9.2. კონფიდენციალურობის ახალი პოლიტიკა ძალაში შედის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი რედაქციით.
9.3. ნებისმიერი წინადადება ან შეკითხვა წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა გაიგზავნოს ვებგვერდის ადმინისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@zrobim.ge
9.4. მოქმედი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განთავსებულია ვებგვერდზე, გადადით მისამართზე: zrobim.ge/ru/privacy-policy